dribble

dribble
[΄dribl]
1. v կաթել, ծորել, թուքը վազել. մրզ., ֆուտբ. գնդակը կարճ հարվածնե րով տանել.
2. n ծորում, կաթկթում. բարակ անձրև. It’s dribbling Անձրև է մաղում

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • dribble — [ dribl ] n. m. • 1913; de l angl. dribble → dribbler ♦ Anglic. Sport Action de dribbler. Recomm. offic. drible. ● dribble nom masculin (anglais dribble) Action de dribbler. dribble …   Encyclopédie Universelle

 • Dribble — Drib ble, v. i. [imp. & p. p. {Dribbled}; p. pr. & vb. n. {Dribbing}.] [Freq. of drib, which is a variant of drip.] 1. To fall in drops or small drops, or in a quick succession of drops; as, water dribbles from the eaves. [1913 Webster] 2. To… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Dribble — Drib ble, v. t. 1. To let fall in drops. [1913 Webster] Let the cook . . . dribble it all the way upstairs. Swift. [1913 Webster] 2. In basketball and various other games, to propel (the ball) by successive slight hits or kicks so as to keep it… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Dribble — Drib ble, n. 1. A drizzling shower; a falling or leaking in drops. [Colloq.] [1913 Webster] 2. An act of dribbling[2] a ball. [Webster 1913 Suppl.] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • dribble — (v.) 1580s, frequentative of obsolete verb drib (1520s), variant of DRIP (Cf. drip). Sports sense first used of soccer (1863), basketball sense is by 1892 (implied in dribbling). Related: Dribbled; dribbling. As a noun from 1670s …   Etymology dictionary

 • dribble — [v] trickle distill, drip, drivel, drizzle, drool, drop, fall in drops, leak, ooze, run, salivate, seep, slaver, slobber, spout, squirt, trill, weep; concepts 179,185 Ant. pour …   New thesaurus

 • dribble — ► VERB 1) (of a liquid) fall slowly in drops or a thin stream. 2) allow saliva to run from the mouth. 3) (in sport) take (the ball) forward with slight touches or (in basketball) by continuous bouncing. ► NOUN 1) a thin stream of liquid. 2) (in… …   English terms dictionary

 • dribble — [drib′əl] vi., vt. dribbled, dribbling [freq. of DRIB] 1. to flow, or let flow, in drops or driblets; trickle 2. to come forth or let out a little at a time 3. to let (saliva, liquid, etc.) drip from the mouth; drool 4. to keep (a ball or puck)… …   English World dictionary

 • Dribble — Un dribble est une action effectuée par les joueurs en sport collectif. L action consiste à se déplacer sur le terrain avec la balle en respectant les règles du jeu concerné. Un joueur dribble le plus souvent pour passer la défense adverse et… …   Wikipédia en Français

 • dribble — [[t]drɪ̱b(ə)l[/t]] dribbles, dribbling, dribbled 1) V ERG If a liquid dribbles somewhere, or if you dribble it, it drops down slowly or flows in a thin stream. [V prep/adv] Sweat dribbled down Hart s face... [V n prep/adv] Dribble the hot mixture …   English dictionary

 • dribble — I UK [ˈdrɪb(ə)l] / US verb Word forms dribble : present tense I/you/we/they dribble he/she/it dribbles present participle dribbling past tense dribbled past participle dribbled 1) a) [intransitive] British if you dribble, saliva (= the liquid in… …   English dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”